Naše účinné tepelné čerpadlá majú vyspelú reguláciu, ktorá berie do úvahy teplotu vstupnej a výstupnej kvapaliny zo zdroja tepla, vonkajšiu teplotu (ekvitermická regulácia), majú množstvo užitočných ochrán – ochrana proti preťaženiu, proti výpadku fáz a iné. Majú inteligentné ovládanie, efektívnu funkciu čistenia vzduchu a svojim prepracovaním sú tým najlepším riešením pre Váš domov.

KALKULÁCIA ÚSPOR S POUŽITÍM TEPELNÉHO ČERPADLA FIRMY DENYSTAV A POROVNANIE ÚSPOR S POUŽITÍM PRIAMEHO OHREVU A PLYNU

Z histórie tepelných čerpadiel:

Vôbec prvé tepelné čerpadlo na svete bolo zostrojené SLOVENSKÝM vedcom a vynálezcom AURELOM STODOLOM z Liptovského Mikuláša .

230px-Auguste_StodolaNarodil sa 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši, Navštevoval nemeckú reálku v Levoči, maturoval na Vyššej štátnej reálke v Košiciach. Od roku 1876 študoval na technike vBudapešti a od roku 1877 strojné inžinierstvo v Zürichu. Od roku 1880 do roku 1882 pracoval v Strojárňach štátnych uhorských železníc v Budapešti. V roku 1883 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole technickej v Charlottenburgu a štúdiá ukončil v roku 1884na parížskej Sorbonne. Od roku 1884 pôsobil v Prahe, v Českomoravskej strojárni, ale po krátkom čase prešiel do Strojárenskej spoločnosti Ruston a spol. V roku 1892 prijal pozvanie za docenta na Vysokú školu technickú v Zürichu, na ktorej sa čoskoro stalprofesorom (1893) a zostal tam pôsobiť až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1929.
Aurel Stodola bol profesorom Alberta Einsteina
Bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzavretý okruh).

Princíp tepelného čerpadla vzduch-voda
Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh, má štyri základné časti:
Výparník: Do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tu prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor alebo ventilátory, sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh TČ.
Kompresor: nasáva pary z výparníka, stláča ich a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.
Kondenzátor: energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh TČ). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.
Škrtiaci ventil: kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku, sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku.
Tepelné čerpadlá takto dokážu teplo z uvedených médií (o teplote napr. okolo 2 °C) previesť na vyššiu teplotnú hladinu (napr. okolo 80 °C), ale na to potrebujú dodať inú, obyčajne elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla: z 1 kWh spotrebovanej elektriny je možné bežne získať 3 až 4 kWh tepla v prípade dodržania určitých podmienok.
Všeobecne platí že čím väčší je rozdiel teplôt na primárnej strane (napríklad vonkajší vzduch -11°C) a sekundárnej strane (napr.vyhrievaná voda UK 55°C) tepelného čerpadla (čo je delta t=66°C) , tým menšia je účinnosť. Na výkon 4 kWh už napríklad spotrebuje čerpadlo 2 kWh namiesto 1 kWh. Napríklad pri návrhu UK s tým treba vždy počítať a dodržať predpísané pracovné teploty výrobcu čerpadla.
Ideálna možná dosiahnuteľná delta t v našich zemepisných šírkach je v priemere za obdobie vykurovacej sezóny okolo 41°C , čo vie dosiahnuť iba špeciálne navrhnuté podlahové vykurovanie ktorému postačuje teplota média v UK 30°C pri -11°C vonku. Bežné podlahové kúrenie pracuje v teplotách až 45°C čím sa dramaticky znižuje účinnosť tepelného čerpadla.